REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego „WSKOCZPOKASE.PL”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1) Strona „wskoczpokase.pl” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę „wskoczpokase.pl”, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3) Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony „wskoczpokase.pl”, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
     a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
     b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
     c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5) Na stronie Serwisu udostępniane są informacje oraz Materiały, dotyczące firm oferujących produkty finansowe oraz Porównywarka ofert w/w instytucji finansowych.

2. DEFINICJE

  1) Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
  2) Serwis – internetowa platforma opracowana i udostępniona do sieci Internet przez Operatora, umieszczona pod adresem internetowym url: https://wskoczpokase.pl, w której zakresie jest świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
  3) Operator – WSKOCZPOKASĘ MARCIN POLAK z siedzibą w Lubin 2/1, 66-235 Torzym, NIP: 4290051604, Regon: 361661696. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@wskoczpokase.pl
  4) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.
  6) Umowa – umowa która zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, na warunkach określonych w  Regulaminie, określająca warunki do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie.
  7) Porównywarka – elektroniczny wykaz ofert instytucji finansowych, przekazany do Serwisu,  który zawiera podstawowe informacje na temat oferty, a poprzez kliknięcie przycisku umożliwia Użytkownikom przekierowanie do serwisów internetowych poszczególnych instytucji finansowych.
  8) Materiały – treści przekazane do Serwisu o charakterze informacyjnym, które dotyczą produktów finansowych. Stanowią one utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
  9) Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie „wskoczpokase.pl/kontakt” umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Operatorem.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1) Użytkownik może zapoznawać się z Materiałami oraz korzystać z udostępnionych Porównywarek w ramach korzystania z Serwisu.
  2) Strona „wskoczpokase.pl” udostępniana jest bezpłatnie, nie ma obowiązku rejestracji.
  3) Korzystając z usług zamieszczonych na stronie, w tym z usługi Porównywarki nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych użytkownika.
  4) Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem zawierana jest w momencie wpisania przez Użytkownika adresu internetowego URL Serwisu w przeglądarce internetowej, a zostaje rozwiązana w momencie opuszczenia Serwisu poprzez zamknięcie okna przeglądarka, bądź przekierowania poza Serwis do innych stron internetowych. 
  5) Użytkownik może pozyskać więcej informacji na temat produktu finansowego poprzez kliknięcie przycisku, w wyniku czego zostanie przeniesiony do strony internetowej danej instytucji finansowej. 
  6) W ramach Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy na produkt finansowy.
  7) Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi, zamykając w przeglądarce stronę internetową Serwisu.
  8) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:
     a) komputer z dostępem do Internetu,
     b) przeglądarka internetowa,
     c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  9) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10) Operator zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1) Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu internetowego.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wskoczpokase.pl bądź za pomocą Formularza Kontaktowego
  2) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
  3) Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4) Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Operatora sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1) Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem „wskoczpokase.pl” korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością „wskoczpokase.pl” .Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony „wskoczpokase.pl”, bez zgody Operatora.
  2) Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony „wskoczpokase.pl” stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Operatorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1) Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2) W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1polityka prywatności